Tháng Chín 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Quy định mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn ở các đơn vị cơ sở trong Trường Đại học Ngoại ngữ

         Căn cứ:            – Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.            – Thỏa thuận số 394/CĐGDVN –