Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Center for Quality Assurance) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Center for Quality Assurance)

Đơn vị/Name Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Center for Quality Assurance – CEQA)
Địa chỉ/Address 403, 404 nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Số 1 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – HN
Số điện thoại/Telephone 024-66808961
Email kdclngoaingu@gmail.com
Giám đốc/Director Phó giám đốc/Deputy Director
Nguyễn Ninh Bắc

Lê Thị Huyền Trang

Điện thoại/Telephone: +8424-66808961 Điện thoại/Telephone: +8424-66808961
Email: bacvnu@gmail.com Email : huyentrang.le@gmail.com

CHỨC NĂNG

 • Trung tâm Đảm bảo chất lượng có chức năng (1) điều phối, làm đầu mối triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng trong trường Đại học Ngoại ngữ; (2) nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong công tác đảm bảo chất lượng; (3) tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xây dựng văn hoá chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

 RESPONSIBILITIES

 • ULIS’s Center for Quality Assurance is responsible for: (1) organizing educational quality assurance activities within ULIS and supporting other departments in such activities; (2) conducting and applying outcomes from research in educational quality assurance; (3) advising ULIS’s President in educational quality assurance, accreditation and quality culture creation in ULIS – VNU.

NHIỆM VỤ

 • Làm đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng tại cơ sở; phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Trường ĐHNN- ĐHQGHN; tư vấn cho BGH về việc nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở.
 • Tư vấn, hỗ trợ và theo dõi các đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký hoặc tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng và đánh giá chất lượng đồng cấp; là đầu mối triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng đơn vị.
 • Là đầu mối điều phối việc triển khai các báo cáo đánh giá chất lượng giữa chu kỳ và công tác hậu kiểm định.
 • Làm đầu mối tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong Trường.
 • Làm đầu mối tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo, làm cơ sở cho việc xem xét điều chỉnh chương trình đào tạo.
 • Hợp tác với các đơn vị và cá nhân trong, ngoài Trường và ở nước ngoài nhằm thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

DUTIES

 • Coordinating the development of database for quality assurance; cooperating with the other official departments to organize and assess quality assurance implementations at ULIS’s faculties; advising ULIS’s Board members in improving quality assurance conditions.
 • Advising, supporting and supervising faculties and units/offices in implementing self-assessment reports at program and institutional level; registering or organizing quality accreditation events and quality peer assessment events; coordinating quality assurance activities at faculties and units/offices.
 • Coordinating the development of progressive assessment report and post-accreditation.
 • Coordinating surveys on learners’ feedback to improve teaching and learning quality at ULIS.
 • Coordinating surveys on different stake-holders’ feedback on ULIS’s curriculums, thereby laying foundation for curriculum improvement.
 • Cooperating with ULIS’s and external organizations and individuals, including overseas partners, to implement activities and events related to the Center’s responsibilities based on Vietnam’s current legislations.
 • Performing other duties assigned by ULIS’s President.