Danh sách BCH Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN khóa XVIII (2012-2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách BCH Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN khóa XVIII (2012-2017)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQG

KHÓA VIII( NHIỆM KỲ 2012-2017)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CHỨC DANH

1

Nguyễn Văn Đoàn

0912.007.153

vandoan@gmail.com

Chủ tịch

2

Nguyễn .T. thùy Linh

0913.387.376

thuylinh79cnn@gmail.com

Phó chủ tịch

3

Đoàn T. Hồng Hải

0917.744.616

haidoan.ulis@gmail.com

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Nguyễn.T. Thu Lan

0912.768.387

Thulan278@gmail.com

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Trần.T. Hoàng Anh

0934.621.062

giasong0306@yahoo.com

Uỷ viên BCH

6

Trần.T. Mai Hương

0912.104.300

tranmaihuongkhtn@yahoo.com

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn.T. Lan Hường

0988.049.988

lanhuongnckh@gmail.com

Uỷ viên BCH

8

Nguyễn Thế Long

0904737370

nguyenthedragon@yahoo.com

Uỷ viên BCH

9

Đỗ.T. Bích Thủy

0976.062.007

dbthuy2003@yahoo.fr

Uỷ viên BCH

10

Phạm.T. Thanh Thủy

0989.131.406

phamthithanhthuy67@yahoo.com

Uỷ viên BCH

11

Phạm Đức Trung

0988.678.289

fan_dezhong@hotmail.com

Uỷ viên BCH

12

Lê Văn Tuyển

01292.188.118

Levantuyen.dhnn@gmail.com

Uỷ viên BCH

13

Đặng Thị Lan

0985.310.261

dangthilan65@gamail.com

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Ngọc Anh

01649.609.959

samsara1006@gmail.com

Ủy viên BCH