doannv – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by doannv

Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XX (nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-CĐN ngày 08/4/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Hướng dẫn số 30/HD-CĐĐHQGHN ngày 25/4/2022