3 Công khai năm học 2017-2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

3 Công khai năm học 2017-2018

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

 
PHẦN II: CÔNG KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT
SỨ MỆNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra các chương trình, ngành đào tạo
Các chương trình đào tạo
Danh mục tài liệu tham khảo
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ
Quy mô đào tạo 2017-2018

Quy mô đào tạo năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Quy mô đào tạo năm học 2012-2013

Kết quả tốt nghiệp năm học 2017-2018

Kết quả tốt nghiệp năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Kết quả tốt nghiệp năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Kết quả tốt nghiệp năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Kết quả tốt nghiệp năm học 2012-2013

Kiểm định chất lượng năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây) 
Kiểm định chất lượng năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Kiểm định chất lượng năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Kiểm định chất lượng năm học 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)

 Nghiên cứu khoa học  năm 2016-2017
1.Các đề tài, để án NCKH nghiệm thu (Xem chi tiết tại đây)
2.Các Hội thảo, hội nghị khoa học (Xem chi tiết tại đây)
3.Các bài nghiên cứu đăng tải trên tạp chí trong nước và quốc tế (Xem chi tiết tại đây file 1, fie2)
4.Các bài nghiên cứu đăng tải trên tập chí trong nước và quốc tế (Xem chi tiết tại đây)

Nghiên cứu khoa học năm 2015 – 2016 (Xem chi tiết tại đây)
Nghiên cứu khoa học năm 2014 – 2015 (Xem chi tiết tại đây)
Nghiên cứu khoa học năm 2013 – 2014 (Xem chi tiết tại đây)
Nghiên cứu khoa học năm 2012 – 2013
 
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

I.Đội ngũ cán bộ, giảng viên (Xem tại đây file 1,file 2)
1.Đội ngũ giảng viên, CB quản lý và nhân viên (Xem chi tiết tại đây)
2.Số lượng và danh sách giảng viên có trình độ, tiến sĩ khoa học, giáo sư, phó giáo sư (Xem chi tiết tại đây)
3.Danh sách giảng viên tham gia chương trình đào tạo (Xem chi tiết tại đây)
4.Số lượng giảng viên, các nhà khoa học của đơn vị đi công tác giảng dạy, nghiên cứu, tham gia hội thảo, hội nghị khoa học nước ngoài (Xem chi tiết tại đây)
5.Lý lịch khoa học của giảng viên
6.Trách nhiệm của giảng viên và cố vấn học tập
7.Tỉ lệ sinh viên/giảng viên: 12/1

Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016  (Xem chi tiết tại đây)
Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Đội ngũ cán bộ, giảng viên 2016 – 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Đội ngũ cán bộ, giảng viên 2013 (Xem chi tiết tại đây)
Đội ngũ cán bộ, giảng viên 2012
TÀI CHÍNH 2017 (Xem chi tiết tại đây)
TÀI CHÍNH 2016 (Xem chi tiết tại đây)  
TÀI CHÍNH 2015 (Xem chi tiết tại đây) 
TÀI CHÍNH 2014 (Xem chi tiết tại đây)
TÀI CHÍNH 2012 (Xem chi tiết tại đây)