hcth – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by hcth

TUẦN 37, NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 13/3/2023   8:00 – 9:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp với Phòng Hợp tác – Phát triển. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.HTPT; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.ĐT, K.ĐT&BDNN, P.KHCN. 10:00, tại P.A101 Nhà Điều hành (Hòa