Văn bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Văn bản

Thông báo về việc tổ chức nghỉ hè năm 2023 cho CBVCLĐ

Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm học 2022-2023; Căn cứ Tờ trình ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ban Chấp hành công đoàn Trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã tiến hành xem xét và thống nhất kế hoạch tổ