Tin hoạt động Công đoàn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Tin hoạt động Công đoàn

Thông báo về việc tổ chức nghỉ hè năm 2019 cho CBVCLĐ

Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm học 2018-2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Trường về việc tổ chức nghỉ hè cho cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCLĐ); Căn cứ kết quả lấy ý kiến tham khảo của các Công