Quy định mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn ở các đơn vị cơ sở trong Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn ở các đơn vị cơ sở trong Trường Đại học Ngoại ngữ

         Căn cứ:

           – Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

           – Thỏa thuận số 394/CĐGDVN – BGD&ĐT, ngày 15/8/2005 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Công đoàn Giáo dục Việt Nam về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dục.

            – Thông tư số 11/2000/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

           Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường ban hành quy định về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn ở các đơn vị cơ sở trong Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

         I. Mục đích:

           1. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của tổ chức Công đoàn các cấp; các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của ngành, của nhà trường và của đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh.

           2. Góp phần tăng cường sự thống nhất giữa công đoàn với chính quyền ở đơn vị cơ sở, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

           3. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, mở rộng dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của đơn vị và nhà trường.

         II. Nguyên tắc chung

           1. Quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn đặt dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của BCH Đảng bộ Nhà trường.

           2. Đảm bảo tính dân chủ, khoa học, thống nhất công khai, công bằng và hiệu quả cao.

         III. Những quy định cụ thể

           1. Những hoạt động do chính quyền chủ trì và đảm bảo sự tham gia của công đoàn.

           – Chính quyền tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác được giao của đơn vị theo từng năm học, học kỳ.

           Công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp trong việc quán triệt và xác định các biện pháp để triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác của đơn vị; động viên phát động phong trào thi đua, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

           – Chính quyền quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước (Luật Cán bộ công chức, Qui chế dân chủ, Luật lao động…) nội qui, qui chế công tác của Bộ GD & ĐT, ĐHQGHN, của Nhà trường trong đơn vị.

           Công đoàn phối hợp trong hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nội qui, qui chế công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

           – Chính quyền đảm bảo các quy định những điều cán bộ công chức được biết, được bàn, được kiểm tra.

           Công đoàn có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, nắm vững quy định tổ chức động viên cán bộ công chức thực hiện và đại diện cho CBCC về quyền và trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định.

           – Chính quyền chủ động, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong việc xây dựng các nguyên tắc sử dụng quĩ phúc lợi và các kế hoạch tài chính khác theo kế hoạch hàng năm của nhà trường giao cho đơn vị.

           Công đoàn phối hợp xây dựng nguyên tắc sử dụng tài chính, giám sát công tác tài chính; phối hợp cùng chính quyền công khai tài chính của đơn vị tại hội nghị CBCC hàng năm.

           – Chính quyền chủ động trao đổi với công đoàn khi quyết định các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức để đảm bảo được lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

           – Chính quyền phối hợp với Công đoàn tham gia thăm viếng việc hiếu của cán bộ công chức trong đơn vị.

          2. Chính quyền đảm bảo điều kiện, công đoàn chủ trì.

          – Công đoàn triển khai việc thực hiện Luật Công đoàn, thực hiện chương trình công tác của công đoàn Trường và phát triển tổ chức công đoàn tại các đơn vị cơ sở.

          – Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch của Công đoàn trường tiến hành xây dựng kế hoạch tham quan, nghỉ mát của đơn vị, kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, kế hoạch tặng quà cho con em cán bộ, viên chức nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, thống nhất và phối hợp với chính quyền để tổ chức thực hiện.

          – Công đoàn chủ động đề xuất với chính quyền các hoạt động: thăm hỏi cán bộ công chức và người thân trong việc hiếu, việc hỷ, bị ốm đau, gặp rủi ro…; đề xuất việc trợ cấp khó khăn, phục hồi sức khỏe và các kiến nghị khác liên quan đến đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức.

          – Công đoàn thống nhất với chính quyền trong việc tổ chức và vận động cán bộ, công chức tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn giáo dục Việt Nam, công đoàn trường phát động, các hoạt đông từ thiện, các hoạt động xã hội khác.

          – Công đoàn là đầu mối tổ chức thực hiện các phong trào: “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Xây dựng nếp sống văn minh công nghiệp”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng”…, vệ sinh phòng làm việc, khu vực công tác theo kế hoạch của nhà trường.

          – Công đoàn tổ chức tốt việc lưu trữ, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động công đoàn, đánh giá kết quả – chất lượng – hiệu quả công tác của cán bộ công chức để đại diện cho quyền lợi cán bộ công chức trong bình xét thi đua cuối năm của đơn vị; đại diện cho cán bộ công chức trong công tác khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương và phân phối phúc lợi của đơn vị.

          3. Chính quyền và công đoàn phối hợp chủ trì.

          – Chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ – viên chức hàng năm của đơn vị theo kế hoạch của trường. Chính quyền và công đoàn thống nhất xây dựng Báo các tổng kết và Phương hướng công tác năm học mới; giải trình các thắc mắc và chất vấn của cán bộ công chức, viên chức; xây dựng phương án phân phối quỹ phúc lợi, quỹ phát triển; phương án tham quan nghỉ mát hàng năm có sử dụng quỹ của đơn vị theo đúng quy định quản lý tài chính của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

           – Chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức và động viên cán bộ – công chức tham gia công tác Bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ cán bộ công chức, viên chức; giáo dục toàn diện đối với sinh viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hoạt động văn thể và các hoạt động xác hội khác của sinh viên.

           – Định kỳ và khi có công việc đột xuất, trước các buổi giao ban của trường, chính quyền và công đoàn tiến hành trao đổi để xem xét, giải quyết những công việc chung có liên quan. Thông qua các cuộc trao đổi, chính quyền và công đoàn kịp thời rà soát lại các công việc nhằm thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả mọi nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác của đơn vị.

          IV. Tổ chức thực hiện

          Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cấp chính quyền và công đoàn ở các đơn vị cơ sở căn cứ vào quy định này để triển khai thực hiện tại đơn vị.

TM/ BAN GIÁM HIỆU                                        TM/ BCH CÔNG ĐOÀN

      HIỆU TRƯỞNG                                                        CHỦ TỊCH

                    (Đã ký)                                                                        (Đã ký)

                 Đỗ Tuấn Minh                                                   Nguyễn Văn Đoàn