Phổ biến pháp luật – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Phổ biến pháp luật

Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

Tinh thần Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống xã hội, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng,