Lịch công tác – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 21 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch tuần 21, Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

TUẦN 20 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 20, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022

TUẦN 17 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 17, Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022

TUẦN 16 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo lịch công tác tuần 16, Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022

TUẦN 15 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 15, Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022

TUẦN 14 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 14, Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

TUẦN 13 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính – Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần 13, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022

TUẦN 12 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo Lịch công tác tuần thứ 2, từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022

TUẦN 11 NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hành chính Tổng hợp trân trọng thông báo lịch công tác tuần 11, từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022