(UNC 2023) Bản tin nhanh ngày chính hội UNC 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội