Ban hành Hướng dẫn tạm thời về xây dựng cộng đồng chuyên môn ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội