Thông báo về Tọa đàm “Xây dựng cộng đồng chuyên môn để kiến tạo cơ hội phát triển” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Tọa đàm “Xây dựng cộng đồng chuyên môn để kiến tạo cơ hội phát triển”

Kế hoạch Tọa đàm “Xây dựng cộng đồng chuyên môn để kiến tạo cơ hội phát triển”. 

Thời gian: 8h30-11h00 ngày 12/9/2021 (Chủ Nhật)