Thêm 3 cộng đồng chuyên môn mới được thành lập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thêm 3 cộng đồng chuyên môn mới được thành lập

Trường ĐH Ngoại ngữ thành lập 3 cộng đồng chuyên môn mới: Ngoại ngữ chuyên ngành, Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Tâm lý – Giáo dục học ứng dụng.