20212022.tuan18 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan18

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Thành lập 3 cộng đồng chuyên môn mới

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức thành lập 3 cộng đồng chuyên môn mới là Cộng đồng Giáo dục khai phóng, Cộng đồng Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ, Cộng đồng Đổi mới giảng dạy bằng công