Thành lập 3 cộng đồng chuyên môn mới – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành lập 3 cộng đồng chuyên môn mới

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức thành lập 3 cộng đồng chuyên môn mới là Cộng đồng Giáo dục khai phóng, Cộng đồng Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ, Cộng đồng Đổi mới giảng dạy bằng công nghệ.