Khoa học công nghệ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tục 01. Xác nhận lý lịch khoa học của cán bộ
 1. Hồ sơ

Lý lịch khoa học (Mẫu CB_20) – BẢN PDF.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết tại phần mềm VNU-OFFICE.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

Thủ tục 02. Xác nhận thành tích nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức cho cán bộ, giảng viên của Trường
 1. Hồ sơ

Giấy xác nhận thành tích nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức (Mẫu CB_21).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong 10 ngày làm việc.

Thủ tục 03. Xác nhận đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 1. Hồ sơ

Giấy xác nhận đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu CB_22).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong 3 ngày làm việc.

Thủ tục 04. Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN
 1. Hồ sơ

Đơn đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN (Mẫu CB_23).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết theo thời gian xét duyệt của ĐHQGHN.

Thủ tục 05. Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 1. Hồ sơ

Đơn đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Mẫu CB_24).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 4: Phòng Khoa học Công nghệ thông báo kết quả sau khi Hội đồng xét duyệt đề tài họp.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết theo kế hoạch xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Thủ tục 06. Đăng ký viết sách chuyên khảo
 1. Hồ sơ

Đơn đăng ký viết sách chuyên khảo (Mẫu CB_25).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

Bước 4: Phòng KHCN thông báo kết quả.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong 15 ngày làm việc.

Thủ tục 07. Xin gia hạn và thay đổi nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN
 1. Hồ sơ

Đơn xin gia hạn và thay đổi nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN (Mẫu CB_26).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết theo thời gian phê duyệt của ĐHQGHN.

Thủ tục 08. Xin gia hạn và thay đổi nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 1. Hồ sơ

Đơn xin gia hạn và thay đổi nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Mẫu CB_027).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong 3 ngày làm việc.

Thủ tục 09. Đăng ký tổ chức hội thảo quốc tế 
 1. Hồ sơ

(1) Phiếu trình đề xuất đăng ký tổ chức hội thảo quốc tế (Mẫu CB_28a);

(2) Đề án tổ chức hội thảo quốc tế (Mẫu CB_28b).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết theo thời gian phê duyệt của ĐHQGHN.

Thủ tục 10. Đăng ký tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế
 1. Hồ sơ

(1) Phiếu trình đề xuất đăng kí tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế (Mẫu CB_29a);

(2) Đề án tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế. (Mẫu CB_29b).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết theo thời gian phê duyệt của ĐHQGHN.

Thủ tục 11. Đăng ký tổ chức hội thảo, tọa đàm trong nước
 1. Hồ sơ

(1) Phiếu trình đề xuất đăng ký tổ chức hội thảo, tọa đàm trong nước (Mẫu CB_30a);

(2) Đề án tổ chức hội thảo, tọa đàm trong nước (Mẫu CB_30b).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết theo thời gian phê duyệt của Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Thủ tục 12. Xác nhận bài báo được chấp nhận đăng trên Tạp chí nghiên cứu nước ngoài
 1. Hồ sơ, thủ tục

Đơn xác nhận bài báo đăng bài trên Tạp chí nghiên cứu nước ngoài (Mẫu CB_31).

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Bộ phận Một cửa thực hiện thủ tục trình các bên liên quan giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong 3 ngày làm việc.

Thủ tục 13. Xin hỗ trợ kinh phí khi có bài báo đăng tạp chí ISI, Scopus, tạp chí quốc tế, nước ngoài, báo cáo hội thảo quốc tế tại nước ngoài
 1. Hồ sơ

Phiếu trình đề xuất xin hỗ trợ kinh phí (Mẫu CB_32).

 Đối với bài báo:

(1) Bìa tạp chí;

(2) Mục lục;

(3) Trang thông tin về tạp chí (mã số ISSN và cơ sở dữ liệu);

(4) Toàn văn bài báo.

Đối với chương sách/sách:

(1) Bìa sách;

(2) Mục lục;

(3) Trang thông tin về sách (mã số ISBN và nhà xuất bản);

(4) Toàn văn chương sách/sách.

Đối với báo cáo:

(1) Giấy mời;

(2) Chương trình hội nghị/ hội thảo;

(3) Quyết định của Trường ĐHNN - ĐHQGHN đồng ý cho tham dự hội nghị/hội thảo, kỷ yếu bao gồm: bìa kỷ yếu, mục lục, trang thông tin về kỷ yếu (mã số ISBN và nhà xuất bản), toàn văn báo cáo. Trường hợp hội nghị/hội thảo không có kỷ yếu, tác giả nộp toàn văn báo cáo của mình.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Khoa học Công nghệ giải quyết.

Bước 3: Cán bộ nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Tiến hành định kỳ theo từng Quý.