Công tác kế hoạch tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tục 01. Xin xác nhận lương
  1. Hồ sơ

Đơn xin xác nhận (Mẫu CB_41)

  1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho cán bộ.

Bước 3: Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính giải quyết.

Bước 4: Cán bộ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa theo lịch hẹn.

  1. Thời hạn giải quyết: 02 ngày.