Công tác hành chính – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tục 01. Trình ký các thông báo, công văn, quyết định, tờ trình, biên bản của các đơn vị trong Trường
 1. Hồ sơ

Dự thảo các thông báo, công văn, quyết định, tờ trình, biên bản theo Quy định công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN – Bản PDF.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE.
Bước 2: Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và thực hiện trình ký hồ sơ tại phần mềm VNU-OFFICE.
Bước 3: Cán bộ nhận kết quả tại phần mềm VNU-OFFICE

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong vòng 02 ngày.

Thủ tục 02. Xác nhận chữ ký của cán bộ tham gia nhận xét luận văn, luận án của học viên thạc sỹ, tiến sỹ; giới thiệu học sinh, sinh viên đi du học
 1. Hồ sơ

Bản nhận xét luận văn, luận án của học viên thạc sỹ, tiến sỹ hoặc thư giới thiệu học sinh, sinh viên đi du học.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Hành chính Tổng hợp xác nhận.

Bước 3: Cán bộ nhận kết quả tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục 03. Xác nhận Giấy đi đường cho cán bộ trong Trường
 1. Hồ sơ

Giấy đi đường (Mẫu CB_03)

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Hành chính Tổng hợp xác nhận.

Bước 3: Cán bộ nhận hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục 04. Giấy giới thiệu cán bộ, giáo viên đi làm thẻ đọc sách, đi nhận bưu phẩm
 1. Hồ sơ, thủ tục

Giấy giới thiệu cán bộ. (Tải Mẫu CB_04)

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc qua email của Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng Hành chính Tổng hợp xác nhận.

Bước 3: Cán bộ nhận hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục 05. Chứng thực các văn bản do Hiệu trưởng ký và Phó Hiệu trưởng ký
 1. Hồ sơ

Bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cấp.

 1. Quy trình

Bước 1: Cán bộ nộp hồ sơ tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ gốc, nhân bản hồ sơ theo nhu cầu của cán bộ (+1 bản lưu), trình lãnh đạo Phòng Hành chính Tổng hợp xác nhận.

Bước 3: Cán bộ nhận kết quả tại văn phòng Bộ phận Một cửa.

 1. Thời gian giải quyết

Giải quyết trong ngày tiếp nhận hồ sơ.