Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (có đối chiếu với tiếng Việt)” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (có đối chiếu với tiếng Việt)”

Ngày 14/1/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.18.21 “Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (có đối chiếu với tiếng Việt)”.

Đề tài do TS. Hoàng Thị Yến, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN làm chủ nhiệm và gồm 4 thành viên (TS. Hoàng Thị Yến, NCS. Nguyễn Thùy Dương, TS. Đỗ Phương Thùy, NCS. Hoàng Thị Hải Anh).

Sau khi lắng nghe nhóm nghiên cứu trình bày, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành công tác phản biện, đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm và chấm điểm Đề tài loại Xuất sắc (9,4/10 điểm).

Mục tiêu của đề tài:

1) Nghiên cứu về đặc điểm NN và VH trong tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố 12 con giáp:

+ phân tích đặc điểm về NN (về ngữ âm – hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa) của các đơn vị tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp;

+ phân tích đặc trưng VH dân tộc (về hình ảnh biểu trưng, tín hiệu thẩm mĩ, giá trị giáo huấn, phê phán, giá trị phản ánh đời sống người dân và tín ngưỡng dân gian của người Hàn).

2) Về cơ bản, lựa chọn phương pháp đối chiếu một chiều, lấy tiếng Hàn làm NN cơ sở, thực hiện việc liên hệ với tiếng Việt, cố gắng chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt về NN và VH; bước đầu lí giải căn nguyên của các nét tương đồng và khác biệt về NN và VH của hai dân tộc.

3) Thực hiện điều tra yêu cầu của người học và người dạy, làm cơ sở đề xuất hướng ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả dạy – học tục ngữ tiếng Hàn cho người Việt, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp liên VH Hàn – Việt.

Sản phẩm của đề tài:

1. Báo cáo tổng kết

2. Báo cáo tổng hợp: 168 trang (chỉ tiêu 150-180 trang)

3. Sản phẩm bài báo:

-Bài báo nước ngoài: 02 (chỉ tiêu 01)

-Bài báo trong nước và tham luận HT: 07 (chỉ tiêu 01)

4. Sản phẩm đào tạo:

-Hỗ trợ nghiên cứu 02 NCS (đăng kí 01)

-Đào tạo 01 HVCH (chỉ tiêu 01)