(Clip 13) Thông tin về bộ hồ sơ thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội