(Clip 6) Thông tin về chương trình CLC ngôn ngữ Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội