20192020.tuan52 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan52

Bối cảnh, tình hình Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống, xã hội, trong đó có giáo dục – đào tạo, đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đổi mới về nội dung và phương thức giáo dục – đào tạo cho phù hợp.