Chương trình Hội thảo quốc gia 2019: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình Hội thảo quốc gia 2019: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Chương trình Hội thảo quốc gia 2019: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam: