Danh sách sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ chưa đăng nhập để đăng ký học 05 kỹ năng bổ trợ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ chưa đăng nhập để đăng ký học 05 kỹ năng bổ trợ

Để triển khai công tác đào tạo kỹ năng bổ trợ đạt được kết quả cao, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực đã triển khai cấp tài khoản cho sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ. Sau thời gian cấp tài khoản, hiện tại có một lượng lớn sinh viên chưa đăng nhập hệ thống đào tạo kỹ năng bổ trợ trực tuyến. Vậy kính đề nghị Trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách dưới đây sắp xếp thời gian đăng ký và học tập đầy đủ 5 kỹ năng trên website http://el.hdc.org.vn

Xem danh sách sinh viên tại đây