Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông báo

Thông báo tổ chức gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” và quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo” hỗ trợ học sinh, sinh viên trường, năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Về việc tổ chức gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” và quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo” hỗ trợ học sinh, sinh viên trường, năm học 2022-2023 Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023; căn cứ kế hoạch tổ chức chương

Thông báo về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”

Thực hiện Công văn số 2633-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về triển khai các hoạt động tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”,