Tài liệu sử dụng trong Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XX (nhiệm kỳ 2023-2028) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tài liệu sử dụng trong Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XX (nhiệm kỳ 2023-2028)

Danh mục các văn bản dự thảo sử dụng tại Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XX (2023-2028).