Một số văn bản mới ban hành tháng 4/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số văn bản mới ban hành tháng 4/2023

Tháng 4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành một số văn bản mới trong lĩnh vực giáo dục, trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng giới thiệu đến thầy, cô và người học nội dung chính các văn bản như sau:

  1. Quyết định số 966/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở ở trẻ em, học sinh.

Nội dung chủ yếu: Tài liệu bao gồm 02 phần là Sơ cứu ban đầu và Tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh. Tài liệu này sẽ được sử dụng làm tài liệu tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Hiệu lực thi hành: Ngày 05 tháng 4 năm 2023

>>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn

2. Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nội dung chủ yếu: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Sở GDĐT một số nội dung về lịch thi; công tác tổ chức kỳ thi; công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi; công tác phối hợp trong tổ chức kỳ thi; các phần mềm dùng trong kỳ thi; chế độ báo cáo.

Ngày ban hành: Ngày 07 tháng 4 năm 2023

>>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn

3. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nội dung chủ yếu: Văn bản hợp nhất Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT.

Hiệu lực thi hành: Ngày 26 tháng 5 năm 2020

>>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn

4. Thông tư số 08/2023/TT-BDGĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Nội dung chủ yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,…

Hiệu lực thi hành: Ngày 30 tháng 5 năm 2023

>>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn

5. Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung chủ yếu: Quy chế này quy định những nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, quy định cụ thể về xét tuyển, quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong
công tác tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác tuyển sinh đại học chính quy vào các chương trình đào tạo do Giám đốc ĐHQGHN, Hiệu trưởng các trường thành viên cấp bằng và các chương trình đào tạo liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài do ĐHQGHN cấp bằng, hai bên cùng cấp bằng (không áp dụng đối với tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng).

Quy chế này áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2023.

Hiệu lực thi hành: Ngày 18 tháng 4 năm 2023

>>> Xem toàn văn tại đây: Toàn văn

Phòng Thanh tra và Pháp chế