tuyển sinh đại học 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển sinh đại học 2020

Giới thiệu môn học Toàn cầu hoá

“Toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó lên các xã hội đương đại” (sau đây gọi tắt là Toàn cầu hóa), mã số ENG3075, là học phần bắt buộc dành cho sinh viên định hướng Quốc tế học ngành Ngôn ngữ Anh, được giảng