Thông điệp từ Trưởng khoa về Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội