Thông báo về việc tổ chức Workshop chủ đề “Công bố quốc tế” với GS. Thomas Glass ngày 28/06/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội