Thông báo về việc tổ chức Seminar ngày 05/07/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội