Thông báo về kế hoạch tổ chức ĐGNL để tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 1/6/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội