Thông báo về việc tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý các đơn vị đào tạo, các đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu năm 2020 (ban hành theo Công văn số 1608/ĐHNN-TCCB ngày 10.12.2019), Trường thông báo về việc tổ chức các Chuyên đề bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý như sau:

Thành phần: 

  1.  Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường.
  2. Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc các Khoa, Trường phổ thông.
  3. Chuyên viên các Phòng: Hành chính Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Thanh tra và Pháp chế, Khoa học Công nghệ.
  4. Các cán bộ quan tâm.

Địa điểm:  Hội trường Vũ Đình Liên

Chuyên đề 1:

Thời gian:  8h00 Sáng Thứ Năm ngày 21.5.2020

Nội dung: Phong cách làm việc với việc phân công, điều hành hoạt động của đơn vị

Diễn giả: TS. Tạ Quang Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia

Chuyên đề 2:

Thời gian:   8h00 Sáng Thứ Sáu ngày 22.5.2020,

Nội dung: Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, trung tâm

Diễn giả: ThS. Đào Xuân Thái, Phó Trưởng bộ môn, Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia

Chuyên đề 3 (02 buổi):

Thời gian:    8h00 Sáng Thứ Ba ngày 26.5.2020

                     8h00 Sáng Thứ Năm ngày 28.5.2020

Nội dung: Những kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý cấp Khoa, Phòng, Ban trong đơn vị sự nghiệp

Diễn giả: PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Giảng viên cao cấp, Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị gửi Thông báo này cho cán bộ thuộc đơn vị mình để biết và tham dự đầy đủ, đúng giờ các buổi bồi dưỡng.