Thông báo về các buổi hội thảo chuyên đề của Tổ chức REI (Hoa Kỳ) cho sinh viên, học viên ULIS 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về các buổi hội thảo chuyên đề của Tổ chức REI (Hoa Kỳ) cho sinh viên, học viên ULIS 2018

Nhằm tăng cường giao lưu kinh nghiệm quốc tế, bổ trợ các kĩ năng mềm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; phối hợp với tổ chức Phát triển nguồn nhân lực REI (Hoa Kỳ) tại Việt Nam, trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề và thảo luận nhóm của các chuyên gia kinh tế Mỹ từ ngày 05 đến 07 tháng 11/2018 tại các hội trường tầng 3, tầng 4 nhà B2.

Sinh viên, học viên trường ĐH Ngoại ngữ tham dự 1 hoặc nhiều workshop và có bài thu hoạch đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ workshop cho từng chủ đề ký bởi tổ chức REI (Hoa Kỳ).

Thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung các workshop, xem tại:


Sinh viên, học viên quan tâm đăng kí tham dự theo mẫu dưới đây: LINK