Thông báo tổ chức Hội nghị về Công tác Học sinh Sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội