công tác Đảng – Trang 6 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: công tác Đảng

Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm, mục tiêu hành động của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Lịch sử thành lập và trưởng thành của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (ĐHSPNNHN) nay là Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Ngoại ngữ và sự lớn mạnh không ngừng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong suốt hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường.