Mục tiêu của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 19 (2020-2025) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu của Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 19 (2020-2025)

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; phát triển Trường ĐHNN, ĐHQGHN một cách bền vững theo định hướng nghiên cứu ứng dụng trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Mục tiêu cụ thể

  • Đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao theo định hướng tự chủ. Thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học giai đoạn 2019-2025.

  • Khoa học công nghệ

Nâng cao năng lực NCKH có tính ứng dụng cao, theo chuẩn của một đại học theo định hướng nghiên cứu. Hình thành bản sắc nghiên cứu riêng của Trường, kiến tạo các sản phẩm khoa học phục vụ hoạt động đổi mới giảng dạy của Trường và đóng góp vào sự phát triển của giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học của đất nước.

  • Phục vụ xã hội và chuyển giao tri thức

Cung cấp sản phẩm dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, chất lượng cao đáp ứng thị trường trong nước và khu vực, từng bước tiếp cận thị trường thế giới. Đóng vai trò nòng cột về giáo dục ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Có khả năng giải quyết một số vấn đề ngành ngoại ngữ đặt ra.

  • Quản trị đại học, cải cách hành chính

Đổi mới triệt để công tác quản trị đại học, xây dựng bộ máy quản lý theo định hướng tinh gọn, hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học. Phát triển văn hóa chất lượng, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

  • Khẩu hiệu hành động: Tự chủ – Sáng tạo – Hiệu quả