Khung phẩm chất và năng lực học sinh Trường THCS Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội