Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội việc làm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội