[Infographic] Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo bậc sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2023-2028 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo bậc sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2023-2028

ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2023 -2028.