20222023.tuan47 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan47

Trường Đại học Ngoại ngữ tự đánh giá chuyển đổi số theo Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học

Ngày 25/5/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá chuyển đổi số theo Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học. Gồm 15 thành