(clip 3) Việc thực tập của sinh viên ngành sư phạm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội