(Clip 2) Thông điệp gửi các bạn sinh viên qua Đề án học tập qua trải nghiệm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội