(Clip 13) Chia sẻ của bạn Nguyễn Khánh Linh – Sinh viên chương trình Liên kết quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội