(Video 14) Chia sẻ của bạn Nguyễn Thùy Linh – sinh viên Khoa NN&VH Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội