Các giải pháp cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu của Đang bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các giải pháp cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu của Đang bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025

5.1. Đổi mới công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Trường, sự năng động và sáng tạo của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể để toàn thể CBVC, HSSV hiểu rõ về sứ mệnh, tầm nhìn của Trường, thấu hiểu những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Nhà trường trong giai đoạn mới, tạo sự đồng thuận với các chủ trương của Trường, ĐHQGHN và ngành giáo dục để cùng chung sức phát triển Nhà trường.

Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và Nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

5.2. Đổi mới công tác quản trị đại học, xây dựng văn hóa chất lượng

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị đào tạo đại học. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường gồm các đơn vị đào tạo, trung tâm nghiên cứu/dịch vụ, các phòng chức năng theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với một trường đại học phát triển theo định hướng nghiên cứu.

Xây dựng văn hoá chất lượng, văn hoá chuyên nghiệp, văn hóa tiết kiệm, tạo dựng môi trường thân thiện, khuyến khích tầm nhìn chiến lược, khuyến khích tinh thần năng động, đổi mới và sáng tạo.

Sử dụng nguồn nhân lực có hiệu suất và hiệu quả. Xây dựng và thực hiện chính sách sử dụng người tài, nhất là từ đội ngũ hiện có của Trường và thu hút từ bên ngoài.

Đổi mới công tác truyền thông hiệu quả, chính xác và mang tính thời sự, xây dựng và phát triển thương hiệu chất lượng của Trường. Tăng cường mối liên kết với cộng đồng, hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực, đối tác, hệ thống cựu sinh viên.

5.3. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lí

Thực hiện Quy hoạch phát triển đội ngũ phù hợp với yêu cầu phát triển của một đại học định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phù hợp với sứ mệnh của Trường.

Tạo điều kiện để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trên cơ sở thực hiện các chương trình nghiên cứu lớn. Phát triển đội ngũ theo quy hoạch, và gắn với sứ mệnh, nhiệm vụ của Trường.

5.4. Quản lí và sử dụng có hiệu quả và gia tăng các nguồn lực tài chính

Đa dạng hóa các nguồn thu từ việc tăng cường chuyển giao tri thức, các hoạt động dịch vụ đào tạo và NCKH, liên kết đào tạo, với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế của Trường và tăng nguồn thu phát triển cho Trường và nâng cao đời sống vật cho cán bộ. Tăng nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, NCKH và dịch vụ khoảng 10% hàng năm.

Thực hiện có hiệu quả hơn nữa cơ chế tự chủ tài chính. Quản lí và sử dụng các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đúng theo các quy định. Rà soát các khoản chi, sử dụng cơ sở vật chất theo hướng có hiệu quả, tiết kiệm.

5.5. Cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên cứu

Về cơ sở vật chất: nâng cấp, duy trì bảo dưỡng CSVC hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu xã hội, và hội nhập của Trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động và dịch vụ của các trung tâm thuộc Trường.

Trang thiết bị: bổ sung, nâng cấp, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có, sử dụng và khai thác có hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học.

Công tác an ninh trật tự, môi trường, cảnh quan: đảm bảo duy trì an ninh trật tự, duy trì môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện,…đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác phục vụ người học.

Quy hoạch khu vực Trường; Cải tạo nhà A4, A5 thành khu làm việc và học tập; Cải tạo khu học tập nhà A2, B2; Triển khai dự án cải tạo và nâng cấp các khu vực làm việc và sinh hoạt chung cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; Triển khai cải tạo nhà xe Khoa Pháp…

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị đối tác, chính quyền địa phương để hoàn thành dự án nhà ở chung cư cao tầng cho cán bộ của Trường.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho dự án xây dựng trường ĐHNN tại Hòa Lạc. Hoàn thành xây dựng Quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2021 và phấn đấu có hạng mục công trình đầu tiên của Trường tại Hoà Lạc vào năm 2024.

5.6. Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hợp tác và phát triển

Tích cực tìm kiếm sự tài trợ của một số tổ chức quốc tế, tăng cường các đầu mối quan hệ hợp tác quốc tế mới để có được thêm nhiều nguồn tài trợ học bổng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu sách vở và chất xám phục vụ công tác đào tạo và NCKH. Đặc biệt chú trọng việc mở rộng đối tác quốc tế để tăng cơ hội học tập, thực tập và trải nghiệm quốc tế cho sinh viên ở tất cả các thứ tiếng.

Khai thác mọi nguồn lực đảm bảo đủ số lượng giáo viên nước ngoài giảng dạy tất cả các thứ tiếng tại Trường hàng năm. Ưu tiên việc mời các học giả có uy tín của quốc tế sang giảng dạy ngắn hạn theo chuyên đề sâu.

Có kế hoạch và chiến lược quảng bá, kể cả ở nước ngoài, để chủ động thu hút học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tại trường theo các chương trình từ chính quy đến ngắn hạn và học theo chuyên đề. Xây dựng các môn học mới giảng dạy trực tiếp bằng ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu của sinh viên quốc tế.

Thực hiện hiệu quả và mở rộng một số chương trình liên kết quốc tế, cả ở bậc đại học và sau đại học.