(Video) Chia sẻ của thầy cô về những sự phát triển của Nhà trường trong thời gian qua (2) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội