Kế hoạch tổ chức Hội nghị CCVC-NLĐ và TKNH 2019-2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Hội nghị CCVC-NLĐ và TKNH 2019-2020

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Hội nghị, cụ thể: chuyển sang ngày 04/8/2020 (cũ là ngày 15/8/2020) theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom.